top of page

Svenska

 

Informationen i denna hemsida är för allmän information endast.

 

Informationen tillhandahålls av Märkhuset AB och medan vi strävar efter att hålla informationen aktuell och korrekt, vi gör inga utfästelser eller garantier av något slag, uttryckligen eller underförstått, om fullständighet, riktighet, tillförlitlighet, lämplighet eller tillgänglighet med avseende till webbplatsen eller den information, produkter, tjänster eller tillhörande grafik som finns på webbplatsen för något ändamål.

 

All tillämpning du placerar på sådan information är därför helt på egen risk.

 

Under inga omständigheter kommer vi att vara ansvariga för någon förlust eller skada inklusive, utan begränsning, indirekta eller följdskador eller skada, eller någon förlust eller skada som uppstår från förlust av data eller vinst som härrör från eller i samband med användandet av denna webbplats.

 

Via denna webbplats kan du länka till andra webbplatser som inte står under kontroll av Märkhuset AB. Vi har ingen kontroll över karaktären, innehållet och/eller tillgängligheten av dessa webbplatser. Införandet av eventuella länkar innebär inte nödvändigtvis en rekommendation eller stödja de åsikter som uttrycks i dem. Alla ansträngningar görs för att hålla hemsidan igång smidigt.

 

Dock tar Märkhuset AB inget ansvar för, och kommer inte att vara ansvarig för, att hemsidan är inte tillgänglig för tillfället på grund av tekniska problem utanför vår kontroll.

 

Läs mer i vår sektion om användandet/lagring av:

 

* Cookies

* Integritetspolicy

 

 

Reviderat Märkhuset AB 2014

Utgivare: Paul Buchardt

Redaktör/Webb: Roberto Bååth

 

Märkhuset i Malmö AB är ett registrerat Aktiebolag.

Orgnr: 556979-7599

English

 

The information contained in this website is for general information purposes only.

 

The information is provided by Märkhuset AB and while we endeavour to keep the information up to date and correct, we make no representations or warranties of any kind, express or implied, about the completeness, accuracy, reliability, suitability or availability with respect to the website or the information, products, services, or related graphics contained on the website for any purpose.

 

Any reliance you place on such information is therefore strictly at your own risk.

 

In no event will we be liable for any loss or damage including without limitation, indirect or consequential loss or damage, or any loss or damage whatsoever arising from loss of data or profits arising out of, or in connection with, the use of this website.

 

Through this website you are able to link to other websites which are not under the control of Märkhuset AB.

 

We have no control over the nature, content and availability of those sites. The inclusion of any links does not necessarily imply a recommendation or endorse the views expressed within them. Every effort is made to keep the website up and running smoothly.

 

However, Märkhuset AB takes no responsibility for, and will not be liable for, the website being temporarily unavailable due to technical issues beyond our control.

 

Read more in our section regarding (Swedish):

 

* Cookies

* Integracy policy

 

 

 

Revided Märkhuset AB 2014

Publisher: Paul Buchardt

Editor/Webb: Roberto Bååth

 

Märkhuset i Malmö AB is a registered Limited company.

Org.number: 556979-7599

bottom of page