top of page

Våra villkor

 

Priser: Samtliga priser gäller exklusive moms.

 

Leveransvillkor: Fritt vårt lager i Arlöv.

 

Betalningsvillkor: 30 dagar netto. Vid betalning efter förfallodag debiteras dröjsmålsränta med 12%.

 

Leveranstid: se under rubriken Quick Ship på hemsidan. Övrigt 10 arbetsdagar (Hela kalenderdagar, ej helger inräknat).

 

Reklamation:

Köparen får inte åberopa att varan är felaktig om han inte inom nedan angivna tidsfrister lämnar säljaren meddelande om felet (reklamation).

Fel, som märkts eller borde ha märkts när varan mottogs av köparen eller av denne anvisad mottagare skall reklameras inom en (1) vecka därefter och, i förekommande fall, innan varan bearbetas. I annat fall skall fel reklameras inom skälig tid efter det att felet märkts eller borde ha märkts eller annars kommit till köparens kännedom genom reklamation från annan.

 

Reklameras inte inom fyra (4) månader från varans mottagande, förloras rätten att åberopa felet.

 

Vara skall inte i något fall anses felaktig vid färgavvikelse om färgavvikelsen uteslutande beror på beställd appliceringsteknik (tryck- gravyr- och brodyrteknik) eller varans material.

 

Returer:

Prover krediteras ej. Returnerade varor skall vara packade i orginalförpackning och ej vara använda eller bearbetade. På returer, som ej beror på fel leverans eller reklamation, görs avdrag med 20% på faktura beloppet. Dock lägst 100:-, före kreditering om retur sker inom 2 månader från faktura datum.

Senare returer än 2 månader efter faktura datum krediteras ej.

 

Säljarens ansvar:

Säljarens ersättningsskyldighet för styrkt skada är begränsad till högst 10% av köpesumman.

 

Säljaren är dock inte ersättningsskyldig för den skada som köparen lider genom säljarens dröjsmål om dröjsmålet beror på ett hinder utanför säljarens kontroll, som han skäligen inte kunde förväntas ha räknat med vid köpet och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

Säljaren är inte heller ersättningsskyldig för den skada som köparen lider genom att varan är felaktig om det förelegat ett sådant hinder som avses i andra stycket för att avlämna felfri vara.

 

För skada genom indirekt förlust eller för förlust som köparen tillfogas genom skada på annat än den sålda varan är säljaren ersättningsskyldig endast om skadan visas ha sin grund i grov vårdslöshet på säljarens sida.

 

Tryckorder:

Leveranstid för tryckning är normalt 2-3 veckor efter godkänt korrektur och ankomst av varan hos tryckaren.

 

Om kortare leveranstid än normalt önskas tillkommer express tillägg. (se. även EXPRESSLEVERANSER / Xpresstryck 72 timmar - Quick Ship).

 

Logotyper mottages på mail som vektoriserade eps-filer.

 

Vi förbehåller oss rätten att debitera för icke reprodugliga orginal (fn. en kostnad på 195 SEK per påbörjad 15 min period).

 

Vi reserverar oss för kvantitetsdifferenser på +/- 10% på levererade tryckorder.

 

Reservationer:

Vi reserverar oss för feltryck i våra trycksaker, vad gäller beskrivning, mått och priser.

För tekniksk och färgmässiga olikheter reserverar vi oss (även de i erhållet korrektur som godkänts).

Vi förbehåller oss rätten att ändra våra priser vid valuta- och råvaruprisförändringar som överstiger 5%.

Det är beställarens anvsar att bevaka ett erhållet korrektur till sig eler slutkund.

Inga order/beställningar hanteras för tryckprocess innan ett erhållet godkänt korrektur skickats i retur (till Märkhuset AB).

 

Producentansvar:

Producentansvar INGÅR i priset.

Producentansvaret innebär att producenterna ansvarar för att samla in och ta hand om uttjänta produkter.

Den som importerar en vara till Sverige räknas som producent och har därmed ett producentansvar.

bottom of page